NOTA PRAWNA
Witamy na stronie www.perfectacoustic.pl, której operatorem jest XL Gasztrobusz Kft. (dalej: Strona). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Noty prawnej (zwanej dalej: Nota prawna) przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Korzystając z Witryny, akceptujesz wszystkie warunki zawarte w Oświadczeniu prawnym.
Dane operatora Serwisu (dalej: Operator):
• Nazwa: XL Gastrobusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Siedziba: 2315 Szigethalom, Dob ulica 4.
NIP: 25702228-2-13
• Numer rejestracyjny firmy: 13-09-181969; Metropolitalny Sąd Rejestrowy
• E-mail: perfectacoustic.com@gmail.com
Dane dostawcy usług hostingowych serwisu:
• Nazwa: ELIN.hu Kft
Siedziba: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
Numer rejestracyjny firmy: 08-09-016359
NIP: 14315754-2-08
e-mail: info@elin.hu
Zawartość i korzystanie z Witryny
Za pośrednictwem Serwisu Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z usług dostępnych w Serwisie.
Dane i informacje przechowywane/wyświetlane w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym. Decyzja i zachowanie użytkownika na podstawie informacji zawartych w Serwisie jest wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika.
Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści pojawiających się w Serwisie w każdym czasie, a także zmiany jego dostępności, a także zawieszenia lub trwałego zaprzestania działania Serwisu. Ponadto Operator może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Oświadczenie prawne, o czym Użytkownik może dowiedzieć się w każdym przypadku poprzez ogłoszenie zamieszczone w Witrynie.
Odpowiedzialność za zawartość Serwisu
Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były dokładne, kompletne i aktualne, a także podejmuje wszelkie rozsądne i oczekiwane środki w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu. Jednocześnie może się zdarzyć, że niezależnie od operatora Serwisu nastąpi nieautoryzowany dostęp i/lub modyfikacje w Serwisie.
O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub inne niedogodności lub straty wynikające z błędności, niekompletności, niedokładności, niejasności lub braku aktualności informacji zawartych w Serwisie lub materiałów w nim umieszczonych, a także ich pośredniego lub bezpośredniego użytkowania, jak również Serwisu, następuje z powodu lub w związku z jego bezużytecznym stanem, niewłaściwym działaniem, ubytkiem lub ewentualną awarią. Ponadto operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Serwisu, jego brak wirusów komputerowych, programów szpiegujących i innych szkodliwych programów. Operator zaleca użytkownikom serwisu podjęcie niezbędnych środków ostrożności: stosowanie oprogramowania zabezpieczającego przed wirusami i programami szpiegującymi z aktualną bazą danych, instalowanie aktualizacji zabezpieczeń systemu operacyjnego.
Korzystając z Witryny, wszyscy Użytkownicy akceptują niniejszą Notę prawną dotyczącą korzystania z Witryny i potwierdzają, że korzystają z Witryny na własne ryzyko.
Prawa własności intelektualnej związane z Serwisem
Wszelkie materiały umieszczone w Serwisie, cała jego zawartość tekstowa, graficzna i inna, struktura Serwisu, jego kod źródłowy oraz wszelka inna własność intelektualna są chronione prawem autorskim lub inną ochroną prawną. Jakiekolwiek wykorzystanie zawartości Serwisu lub innej własności intelektualnej Operatora jest możliwe wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Operatora.
Oprócz roszczeń dotyczących znaków towarowych, praw autorskich i cywilnoprawnych, nieuprawnione korzystanie z zawartości Serwisu może również skutkować sankcjami określonymi w prawie karnym.
Powiązane strony internetowe
Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść, praktyki ochrony danych i informacji zewnętrznych stron internetowych dostępnych z Witryny jako punktu wyjścia. W przypadku powzięcia przez Operatora wiadomości, że strona, do której prowadzi link lub link narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, niezwłocznie usunie ten link z Serwisu.
Postanowienia różne
Operator ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Oświadczenia prawnego w dowolnym momencie. Ewentualna modyfikacja wejdzie w życie w tym samym czasie, w którym pojawi się na Stronie.
Niniejsza deklaracja prawna musi być interpretowana i wypełniana zgodnie z przepisami prawa węgierskiego.
Właściwe sądy węgierskie są wyłącznie właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów prawnych wynikających z niniejszego Oświadczenia prawnego.
Nieważne, nieważne, nieważne lub niewykonalne części Deklaracji prawnej nie wpływają na ważność, skuteczność i wykonalność innych postanowień Deklaracji prawnej.
Budapeszt, 2023.